Planforslag og offentlig høring

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune og Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune vedtog den 15.12.2022 at offentliggøre hhv. et forslag til kommuneplantillæg KP21-04 og et forslag til lokalplan nr. 1126 samt et forslag til Lokalplan 03-002. Planerne er lavet i henhold til planloven.

Planforslagene med tilhørende miljørapport samt udkast til §25-tilladelse er nu 8 ugers i offentlig høring. Fristen for bemærkninger er senest den 6. marts 2023.

Der er til planforslagene lavet en miljøvurdering og en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt i henhold til miljøvurderingsloven.

Her findes planforslag m.m. Vesthimmerland Kommune:


Jammerbugt Kommune:
Forslag til Lokalplan 03-002, miljørapporten og udkast til § 25 tilladelse kan ligeledes findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

  • Lokalplanforslag 03-002 finder du her
  • Miljørapport findes her
  • Udkast til § 25 tilladelse findes her


Offentlig høring
Planforslagene med tilhørende miljørapport samt udkast til §25-tilladelse er nu i offent-lig høring.

Vesthimmerlands Kommune:
Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser kan du indsende et høringssvar via Vesthimmerlands Kommunes kommuneplanportal eller lokalplanportal via links ovenfor.

Jammerbugt Kommune:
Bemærkninger kan sendes til:
Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

 

Forslag til lokalplan kan findes her